ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์ม นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.21 KB 191801
แบบฟอร์ม นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13 KB 191754
แบบฟอร์ม นักเรียนยากจน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.31 KB 215716
หลักฐานการจ่ายเงิน 15 ปี Word Document ขนาดไฟล์ 23.24 KB 191911
กลุ่มงานนโยบายและแผน
เอกสารจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 191879
แบบฟอร์มสรุปผลโครงการ-งาน-กิจกรรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.54 MB 191864
โครงการ 191829
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 20.5 KB 191809
แผนการวิเคราะห์โครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 191841
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 192510
กลุ่มงานวิชาการ
การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง 191789
หลักสูตรแกนกลาง 2551 191794
ตัวชี้วัด ต้องรู้ ควรรู้ สุขศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 191772
ตัวชี้วัด ต้องรู้ ควรรู้ สังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 192184
ตัวชี้วัด ต้องรู้ ควรรู้ ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 191792
ตัวชี้วัด ต้องรู้ ควรรู้ วิทยาศาสตร๋ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 191776
ตัวชี้วัด ต้องรู้ ควรรู้ ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 191797
ตัวชี้วัด ต้องรู้ ควรรู้ ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 191790
ตัวชี้วัด ต้องรู้ ควรรู้ คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 191796
ตัวชี้วัด ต้องรู้ ควรรู้ การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 191781
หลักสูตรสถานศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.43 MB 191897
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 812.19 KB 191762
นำเสนอหลักสูตร 51 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.91 MB 191839
นำเสนอวิเคราะห์ o-net Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 192696
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 812.19 KB 191771
การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย60 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 570 KB 192489
แบบฟอร์มงานวิชาการ
ปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 191788
หน้าปกแบบบันทึกเวลาเรียนแทน-ปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 318 KB 191722
เอกสารงานวิชาการ (ปลายภาค ปี 62) 191748
แบบฟอร์มรวมเล่มแผนการสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 363.36 KB 191896
แบบบันทึกผลการประเมินผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109.99 KB 191810
โครงงานหุ่นมือเพือน้อง Word Document ขนาดไฟล์ 4.36 MB 191886
ตัวอย่างโครงงาน 191768
กิจกรรมลูกเสือ RAR Archive ขนาดไฟล์ 428.96 KB 191773
กิจกรรมชุมนุม RAR Archive ขนาดไฟล์ 428.93 KB 191807
แบบฟอร์มแผนการสอน (วช.อบ.2) (pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.18 KB 191845
แบบฟอร์มแผนการสอน (วช.อบ.2) (word) Word Document ขนาดไฟล์ 460.5 KB 192123
8.-บันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม Word Document ขนาดไฟล์ 330 KB 192136
7.-แบบบันทึกการตรวจเวรประจำวัน Word Document ขนาดไฟล์ 317 KB 198220
1-6-แบบบันทึกเอกสารประจำชั้น Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 347.5 KB 191825
แบบฟอร์มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
บพ12แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านทั้งห้อง62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.13 KB 191731
บพ12แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านทั้งห้อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.21 KB 191735
บพ12แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านทั้งห้อง Word Document ขนาดไฟล์ 325 KB 191758
แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 191791
แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 191717
ระเบียนสะสมนักเรียนรายบุคคล 191819
ทะเบียนนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 42.58 KB 191850
กลุ่มงานบุคลากร
แจ้งเพิ่มเติมโครงการอบรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 507.06 KB 191742
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่-23-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.91 MB 191817
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรขุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 191734
แบบขออนุญาตไปราชการในราชอาณาจักร Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 191738
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.42 MB 191850
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 191761
หลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จำนวน 1460 หลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 192296
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-สายงานการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.47 MB 191722
คู่มือการเบิกจ่ายโครงการจัดทำระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา Word Document ขนาดไฟล์ 68.87 KB 191721
การจัดทำระบบลงทะเบียน 191718
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 191714
คู่มือการใช้งานของสำหรับครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 191759
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์โลโก้วันเด็กแห่งชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 191714
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี-ฉบับที่-4-พ.ศ.-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.87 KB 191711
ประชาสัมพันธ์แแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 191721
แบบฟอร์มโรงเรียนสีขาว
แบบบันทึกกิจกรรมสร้างอาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 26.37 KB 191819
หน้าปก 62 Word Document ขนาดไฟล์ 241.85 KB 191725
แบบฟอร์มการอบรมครูปองครู
ตัวอย่างรายงานสรุปผลคูปองครู(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 191702
ตัวอย่างรายงานสรุปผลคูปองครู(word) Word Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 193168
ID Plan 191735
แบบฟอร์มรายงานสรุปการอบรม 191711