ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
                   
                    โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา  ตั้งขึ้นเมื่อปี  2463 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดสว่างอารมณ์ 
ซึ่งเป็นชื่อเดิมของวัดบางพระวรวิหารเป็นสถานที่เรียน  มีพระครูฉิ่งเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นต่อมาทางราชการทหารเรือได้ยกที่ดินประมาณ  10  ไร่เศษให้เป็นสถานที่จัดสร้างอาคารเรียน  เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2483  ใช้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลบางพระ1 (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) 
มีนายไสว  เรืองอร่ามเป็นครูใหญ่คนแรก
                    ต่อมาสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอศรีราชาเห็นชอบให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ  จึงเปลี่ยนชื่อเป็น 
โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา 
                    ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา  จัดการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับคือ 
1.ระดับก่อนประถมศึกษา 
2.ระดับประถมศึกษา 
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
                    โดยโรงเรียนได้เข้าโครงการขยายโอกาส ปีการศึกษา 2561 ผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบันคือ นายอคะเณร์ ศรีชะอุ่ม