วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
2564 "นักเรียนต้องเป็นคนดี  มีคุณธรรม  ก้าวนำวิชาการ  ผสานเทคโนโลยี  ตามวิถีศาสตร์พระราชา"