วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
ภายในปี 2563 จัดการศึกษาได้มาตรฐาน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ครูและบุคลากรมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต พร้อมก้าวสู่คนไทย 4.0