กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนิติยา แสนอุบล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจันทร์วิภา พรศิริเจริญพันธ์
ครู คศ.2

นางสาวภาวินี​ เพ็งมาวัน
ครู คศ.2

นางสาวกำไลทิพย์ นิลบรรหาร
ครู คศ.1

นางสาวนิยดา โกสลานนท์
ครู คศ.1

นางสาวอณัฐชภรณ์ ตุ้มทอง
ครู คศ.1

นางนันทิยา กลิ่นศรีสุข
ครู คศ.1