กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภิรมย์ เพ็ชร์เจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวัชรา เชตฐราช
ครู คศ.1