คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวโชติมา ประสงค์
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพีรพัทธิ รวบรัตน์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเมธณัญพัชร์ พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอภิสิทะิ์ อินนา
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐพรชัย พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพีระพงษ์ ชอบจิต
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็ชายศิลาชัย ชัยลิ้นฟ้า
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเกศรินทร์ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐริกานต์ บัวคง
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภานุพงษ์ มิ่งขวัญ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอรรถพล พุ่มพวง
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนวพล ฝั่งนที
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายขวัญชัย ทานท่า
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2