กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวธัญชนก บุตรศิริ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายพีริชัย จรัสกาย
ครู คศ.1

นางสาวนัดดา ชนะประโคน
ครู คศ.1

นางสาววราภรณ์ จันทรา
ครูผู้ช่วย