เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลง  มาร์ชโรงเรียน
 
โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ
ยึดธรรมะเป้นฐานการศึกษา
การเรยนดีมีศีลธรรมและจรรยา
การกีฬาไม่น้อยหน้าใคร
 
โรงเรียนดีชี้ทางวิธีพุทธ
บริสุทธิ์ธรมมาชาติอันสดใส
สืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทย
มีวินัยประจำใจไห้แก่กัน
 
เขียวเหลืองประเทืองงามเด่น
ดั่งเช่นดวงใจที่ใฝ่ฝัน
อนาคตเรามุ่งหน้าฝุ่น
ตั้งมั่นด้วยใจศรัทธา
 
พร้อมระเบียบเฉียบวินัยใฝ่เรียนรู้
ถือเป็นคู่กับการศึกษา
ร่วมแข่งขันทุกด้านการกีฬา
รักษาคุณธรรมประจำใจ