ปฐมวัย

นางสาวนิภา มาฤทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสำอางค์ เชิดชูชัย
ครู คศ.3

นางจุติณัฐ ศรีสรรณ์งาม
ครู คศ.1

นางสาวชลธิชา หล่าลาภ
ครู คศ.1

นางสาวศิรินทร ศรีสองเมือง
ครูผู้ช่วย