กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวธนินท์ธร สกุลนิธิวัฒน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอุไรวรรณ ทรงโฉม
ครู คศ.3

นางสาวนงนุช ศรีวิราช
ครู คศ.1

นายนพรัตน์ จงเจริญมั่นคง
ครูผู้ช่วย

นางมาลี ศุภเศณษฐ์ศักดิ์
ครูผู้ทรงคุณค่า

นางเอ็นดู เอื้อสว่างพร
ครูผู้ทรงคุณค่า