กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศิรัศม์ ปั้นน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอิทธิพล ภู่กระจ่าง
ครู คศ.1

นายพีรพล เฉลิมวัฒน์
ครู คศ.1

นายกิติคุณ วงศ์ชนะ
ครู คศ.1

นางสาวอาทิมา สร้อยจิตร
ครู คศ.1

นางสาวภูษณิศา อาวรณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเนตรนภิส ดิษยบุตร
พนักงานราชการ

นางสาววรรธนะภัฎ อยู่ไทย
ครูอัตราจ้าง