กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพัชรินทร์ โกศล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเพ็ญนภา วงษ์ษา
ครู คศ.1

นางสาวณัฐธยาน์ อิ่นภา
ครู คศ.1

นางสาวศนิภา รอบแคว้น
ครูผู้ช่วย