คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายจงรัก สุขประเสริฐ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางมณฑา ไทยธรรม
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางพิศมัย ปั้นน้อย
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางพรศรี งานดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางนงเยาว์ กลิ่นสุคนธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางเบญจา เอี่ยมสะอาด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเขียน เปรมเปราะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสมบัติ เกตุปรางค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระสมมุต ฐิตะวีโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระบุญหนา วรปัญโญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสิริ กาญจนภาชญ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนพ บรรเจิด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางนวยนารถ แสนเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเฉลา บุญชู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอคะเณร์ ศรีชะอุ่ม
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ