กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวกำไลทิพย์ นิลบรรหาร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวเนตรนภิส ดิษยบุตร
พนักงานราชการ

นายชวโรจน์ ธรรมโชติ
ครูอัตราจ้าง