บุคลากรอื่น

นายประเสริฐ ฉายยา
ช่างไฟฟ้า3

นางสาวมินตรา ด้วงปั้น
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายภิรมย์ กลิ่นเกษร
นักการภารโรง

นางสาวศุภวรรณ สามะกิจ
แม่บ้าน