ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์ม นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.21 KB 266368
แบบฟอร์ม นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13 KB 266322
แบบฟอร์ม นักเรียนยากจน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.31 KB 293340
หลักฐานการจ่ายเงิน 15 ปี Word Document ขนาดไฟล์ 23.24 KB 266484
กลุ่มงานนโยบายและแผน
เอกสารจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 266450
แบบฟอร์มสรุปผลโครงการ-งาน-กิจกรรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.54 MB 266445
โครงการ 266400
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 20.5 KB 266382
แผนการวิเคราะห์โครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 266425
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 268907
กลุ่มงานวิชาการ
การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง 266359
หลักสูตรแกนกลาง 2551 266379
ตัวชี้วัด ต้องรู้ ควรรู้ สุขศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 266358
ตัวชี้วัด ต้องรู้ ควรรู้ สังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 266768
ตัวชี้วัด ต้องรู้ ควรรู้ ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 266374
ตัวชี้วัด ต้องรู้ ควรรู้ วิทยาศาสตร๋ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 266363
ตัวชี้วัด ต้องรู้ ควรรู้ ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 266377
ตัวชี้วัด ต้องรู้ ควรรู้ ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 266374
ตัวชี้วัด ต้องรู้ ควรรู้ คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 266377
ตัวชี้วัด ต้องรู้ ควรรู้ การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 266362
หลักสูตรสถานศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.43 MB 267493
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 812.19 KB 266330
นำเสนอหลักสูตร 51 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.91 MB 266471
นำเสนอวิเคราะห์ o-net Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 267684
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 812.19 KB 266340
การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย60 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 570 KB 267866
แบบฟอร์มงานวิชาการ
ปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 266370
หน้าปกแบบบันทึกเวลาเรียนแทน-ปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 318 KB 266289
เอกสารงานวิชาการ (ปลายภาค ปี 62) 266319
แบบฟอร์มรวมเล่มแผนการสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 363.36 KB 266461
แบบบันทึกผลการประเมินผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109.99 KB 266389
โครงงานหุ่นมือเพือน้อง Word Document ขนาดไฟล์ 4.36 MB 266561
ตัวอย่างโครงงาน 266337
กิจกรรมลูกเสือ RAR Archive ขนาดไฟล์ 428.96 KB 266342
กิจกรรมชุมนุม RAR Archive ขนาดไฟล์ 428.93 KB 266369
แบบฟอร์มแผนการสอน (วช.อบ.2) (pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.18 KB 266410
แบบฟอร์มแผนการสอน (วช.อบ.2) (word) Word Document ขนาดไฟล์ 460.5 KB 266721
8.-บันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม Word Document ขนาดไฟล์ 330 KB 266942
7.-แบบบันทึกการตรวจเวรประจำวัน Word Document ขนาดไฟล์ 317 KB 274861
1-6-แบบบันทึกเอกสารประจำชั้น Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 347.5 KB 266412
แบบฟอร์มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
บพ12แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านทั้งห้อง62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.13 KB 266307
บพ12แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านทั้งห้อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.21 KB 266299
บพ12แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านทั้งห้อง Word Document ขนาดไฟล์ 325 KB 266352
แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 266381
แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 266282
ระเบียนสะสมนักเรียนรายบุคคล 266403
ทะเบียนนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 42.58 KB 266453
กลุ่มงานบุคลากร
แจ้งเพิ่มเติมโครงการอบรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 507.06 KB 266307
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่-23-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.91 MB 266385
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรขุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 266295
แบบขออนุญาตไปราชการในราชอาณาจักร Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 266377
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.42 MB 266415
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 266323
หลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จำนวน 1460 หลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 266929
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-สายงานการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.47 MB 266284
คู่มือการเบิกจ่ายโครงการจัดทำระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา Word Document ขนาดไฟล์ 68.87 KB 266283
การจัดทำระบบลงทะเบียน 266277
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 266281
คู่มือการใช้งานของสำหรับครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 266323
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์โลโก้วันเด็กแห่งชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 266280
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี-ฉบับที่-4-พ.ศ.-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.87 KB 266274
ประชาสัมพันธ์แแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 266285
แบบฟอร์มโรงเรียนสีขาว
แบบบันทึกกิจกรรมสร้างอาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 26.37 KB 266383
หน้าปก 62 Word Document ขนาดไฟล์ 241.85 KB 266285
แบบฟอร์มการอบรมครูปองครู
ตัวอย่างรายงานสรุปผลคูปองครู(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 266279
ตัวอย่างรายงานสรุปผลคูปองครู(word) Word Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 268079
ID Plan 266327
แบบฟอร์มรายงานสรุปการอบรม 266284